Leerlingenzorg

We willen als school graag een school zijn waar zorg en aandacht is voor ieder kind en waar het kind wordt uitgedaagd optimaal te presteren binnen zijn of haar mogelijkheden. Dat betekent dat wij per aanmelding een afweging maken of wij de zorg en begeleiding kunnen bieden die een leerling nodig heeft. Het uitgangspunt van de wet op passend onderwijs is dat iedere leerling onderwijs krijgt op een passende plek die aansluit bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van de leerling. 
 
In de praktijk betekent dit dat de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een steeds belangrijkere plaats inneemt en er minder verwijzingen naar het speciaal (basis)onderwijs zullen plaatsvinden. Onze intern begeleider, juf Martine Bode, coördineert en organiseert deze zorg bij ons op school. Dit in samenspraak met de directie. 

Om goed te kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling is het belangrijk om de onderwijsbehoeften van onze leerlingen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Dit doen wij door observaties en gesprekken met kinderen en ouders te voeren zodat eventuele problemen vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd. Daarnaast gebruiken wij een toetsrooster en worden er in alle groepen observaties en toetsen uitgevoerd op cognitief (leren) en sociaal/emotioneel gebied.

Om de ontwikkeling van onze leerlingen goed te kunnen volgen, bespreken we de leerlingen regelmatig tijdens groepsbesprekingen. Tijdens deze besprekingen richten we ons op de vraag hoe we de leerlingen het beste verder kunnen helpen in hun ontwikkeling. Dat kan bijvoorbeeld door hen extra hulp en oefening te bieden, maar ook door hen juist meer uitdaging te geven. De extra hulp kan zowel op leergebied als op sociaal-emotioneel gebied geboden worden.

Voor de leerlingen die extra hulp nodig hebben, wordt beschreven aan welke doelen er gewerkt wordt en hoe we deze doelstellingen willen behalen. In de eerste plaats wordt de extra hulp en aandacht beschreven in het groepsplan (zie HGW). Als die hulp niet voldoende blijkt te zijn, wordt er een individueel handelingsplan geschreven. De gegeven hulp wordt na een aantal weken besproken en geëvalueerd door de leerkracht, in overleg met de intern begeleider en eventueel wordt de aanpak bijgesteld. Extra hulp wordt over het algemeen gegeven binnen de groep door de eigen groepsleerkracht. Daarnaast geven juf Willeke en juf Tine (onderwijsassistentes) en juf Martine (ib'er) op onze school extra hulp aan (kleine groepjes) kinderen buiten de groep.

Naast groepsbesprekingen bespreken we ook leerlingen in het schoolondersteuningsteam (SOT). Tijdens een SOT bespreking zijn een orthopedagoog, een ambulant begeleider van het speciaal basisonderwijs, de intern begeleider en de leerkracht aanwezig. Ook nodigen we desgewenst ouders uit om mee te praten en af te stemmen. Een leerling wordt in het SOT besproken als we vragen hebben over de manier waarop we de zorg nog beter kunnen afstemmen op deze leerling. Dit kan zowel op het gebied van leren als op het gebied van gedrag zijn. Als uw kind besproken wordt in het SOT, wordt dit door de leerkracht met u besproken. Er wordt door de leerkracht een aanmeldingsformulier ingevuld, dat door u ondertekend dient te worden. Na afloop van de bespreking worden de afspraken met u besproken. U krijgt een terugkoppeling van de gemaakte afspraken.

Voor sommige leerlingen is het nodig om de hulp van externe instanties in te schakelen. De intern begeleider onderhoudt o.a. contacten met de schoolmaatschappelijk werkster, de logopediste en de dyslexiebehandelaar.
 
In het kader van een "warme overdracht" richting de vervolgschool van uw zoon of dochter kan het zijn dat uw kind aangemeld wordt voor een preventieve bespreking. Dit wordt georganiseerd door het samenwerkingsverband waarbij wij zijn aangesloten Driegang Rivierengebied Midden Nederland.  Er zijn scholen binnen ons samenwerkingsverband die dit verplicht stellen voor toelating tot hun school. 

Uiteraard wordt u altijd betrokken bij de (extra) zorg rondom uw zoon/dochter.  We willen tenslotte allemaal het beste voor uw kind en onze leerlingen!
 

Kalender

24 december 2021
Vrije middag
27 december 2021
Kerstvakantie
12 januari 2022
Luizencontrole
Meer Kalender