Extra hulp en aandacht (zorg)leerlingen

Van individueel plan naar groepsplan
In het verleden was het zo dat voor kinderen die, op welke manier dan ook, extra hulp kregen in de klas, een individueel handelingsplan werd geschreven. Dit handelingsplan werd door de leerkracht/remedial teacher opgesteld en ondertekend door ouders. Na een aantal weken werd het handelingsplan geėvalueerd en aan de hand van de behaalde resultaten werd bekeken of het handelingsplan kon worden afgesloten of dat er een nieuw plan moest worden opgesteld.  Het geėvalueerde plan ging ook weer mee naar huis, om te worden ondertekend door ouders.

Wij werken echter steeds meer met groepsplannen, volgens de cyclus van HandelingsGericht Werken. In een groepsplan wordt, naast het basisaanbod voor de hele groep , ook het aanbod voor een aantal subgroepjes of individuele leerlingen beschreven. Daarmee verdwijnen de individuele handelingsplannen grotendeels. Alleen voor leerlingen die recht hebben op extra bekostiging middels een arrangement (toegekend door de TKC van het samenwerkingsverband Driegang) of voor leerlingen die voor een bepaald vak een heel eigen programma volgen, zullen er nog individuele handelingsplannen opgesteld worden. Dit geldt ook voor leerlingen die hulp buiten de klas krijgen.

Veel ouders die gewend zijn om regelmatig een handelingsplan thuis te krijgen (om te bekijken en te ondertekenen) zullen voortaan op de hoogte gehouden worden tijdens de reguliere contactmomenten zoals de 10-minutengesprekken en de ouderbezoeken. Vanaf hieronder genoemde stap 3/4 zal er wat intensiever contact met u zijn.

Overzicht
In grote lijnen zijn er bij ons op school de volgende vormen van (extra) hulp en aandacht voor leerlingen:
  1. Algemene basisaanpak in de groep (voor rekenen en spelling beschreven in een groepsplan)
  2. De gedifferentieerde (basis)aanpak voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben (ook beschreven in het groepsplan)
  3. 'Uitvallende leerlingen' worden opgenomen in het zorgtraject:
  • Na signalering en zorgvuldige analyse van het probleem wordt gekeken of wij voldoende handvatten hebben om met de leerling verder te werken. Dit wordt dan meestal beschreven in het groepsplan.
  • Als wij als leerkracht behoefte hebben aan extra hulp en ondersteuning wordt de betreffende leerling besproken in het schoolondersteuningsteam. We proberen  in eerste instantie de gegeven adviezen te verwerken in het groepsplan
  • Als de hulp voor de betreffende leerling te specifiek wordt om te beschrijven in het groepsplan, of de remedial teacher gaat met de leerling aan het werk, dan wordt de extra hulp en aandacht beschreven in een individueel handelingsplan.
  1. Als blijkt dat er na de voorgaande stappen van extra hulp en aandacht te weinig resultaat is, kan de leerling worden aangemeld voor nader onderzoek. In eerste instantie wordt de leerling dan bekeken door de PAB-begeleider die bij onze school behoort. Dit is Mevr. E. Borsboom. Of we melden de leerling aan voor een preventief ambulante begeleiding vanuit een cluster wat gespecialiseerd is in bijvoorbeeld problemen op het gebied van zien en horen (cluster-1) taal-, leesproblemen (cluster -2) leren (cluster-3) of gedrag (cluster-4). Zijn wij hierna nog handelingsverlegen dan stellen we een Individueel Ontwikkelingsplan op (IOP) en dat leggen we dan voor aan de Toekenniscommissie (TKC) van ons samenwerkingsverband Driegang.
  2. Als wij als school handelingsverlegen zijn m.b.t. een leerling, kan hij/zij worden aangemeld bij de Toekenningscommissie  Leerlingenzorg (TKC) van ons samenwerkingsverband (zie smw4102.nl). Deze commissie kan dan eventueel een beschikking voor speciaal (basis)onderwijs afgeven. Of de commissie kan school gelden toekennen waaruit extra middelen kunnen worden bekostigd om toch het gewenste onderwijs op maat aan de leerling aan te bieden. Leerlingen en ouders die dit traject doorlopen worden drie keer per jaar op school verwacht voor een Groot Overleg waarin we proberen zoveel mogelijk af te stemmen op de leerbehoefte van de leerling. 
Uiteraard wordt iedereen door ons op de hoogte gehouden rondom de zorg en hulp aan zijn/haar kind(eren). Als u zelf benieuwd bent naar de vorderingen van uw kind of als u daarover vragen hebt, bent u natuurlijk ook van harte welkom.

Ook leerlingen die heel goed scoren kunnen behoefte hebben aan extra zorg en uitdaging. Dit gebeurt voor een groot gedeelte in de klas. Maar bij ons op school is er voor deze leerlingen ook de zogenoemde "Dolfijngroep".

Kalender

09 februari 2022
Koffieuurtje
17 februari 2022
Rapport I
22 februari 2022
10 minuten gesprekken
Meer Kalender